|

Create account

Rules

§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Znajdźparking.pl – ZnajdźParking.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Powstania Listopadowego 3/24, 80-288 Gdańsk, NIP: 957-10-67-002, REGON: 221784849, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495011,

2. Czas Parkowania- oznacza czas, przez jaki Parkujący korzysta z Miejsca Postojowego, nie krótszy niż jedna godzina, za którą Parkujący wnosi Opłatę przed rozpoczęciem parkowania.

3. Serwis – prowadzony przez Znajdźparking.pl. serwis internetowy, dostępny w sieci Internet pod adresem (w domenie) www.znajdźparking.pl ;

4. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki określone w Regulaminie i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto, przy czym Użytkownik może być w określonych przypadkach zarówno Gospodarzem, jak i Parkującym;

5. Gospodarz – Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie, a więc oświadczenie zawierające ofertę lub propozycję zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego w ramach ZnajdźParking.pl;

6. Parkujący – Użytkownik, który zawarł umowę z Gospodarzem o udostępnienie mu Miejsca Postojowego w ramach ZnajdźParking.pl;

7. Rejestracja – procedura zakładania Konta;

8. Konto – zbiór danych dotyczących danego Użytkownika, jego transakcji i innych działań dokonywanych za pomocą ZnajdźParking.pl, tworzony, utrzymywany i przetwarzany przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. posiadający unikalną nazwę podaną przy rejestracji przez Użytkownika (Login);

9. Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane;

10. Uwierzytelnienie Konta – potwierdzenie przez Użytkownika otrzymania wiadomości email wysłanej na podany przez Użytkownika w czasie rejestracji adres email;

11. Miejsce Postojowe – miejsce w garażu lub inne wyodrębnione miejsce nadające się do wjazdu z drogi publicznej oraz postoju Pojazdu zgodnie z jego rodzajem;

12. Ranking – poziom oceny każdego Użytkownika, który wynika m.in. z intensywności dotychczasowych działań w ZnajdźParking.pl, przebiegu dotychczasowej współpracy z innymi Użytkownikami oraz – w przypadku Gospodarza – oceny oferowanego Miejsca Postojowego przypisany do Konta;

13. Okres Rozliczeniowy – okres, po którym Gospodarz otrzymuje Wynagrodzenie za łączny Czas Parkowania każdego z jego Miejsc Postojowych w danym miesiącu kalendarzowym.

14. Opłata – wskazana w udostępnianym w ZnajdżParking.pl Ogłoszeniu kwota składająca się z:

a) Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego w wykonaniu umowy zawartej przez Użytkowników za Czas Parkowania w danym Okresie Rozliczeniowym przy czym Wynagrodzenie może być również określane w Ogłoszeniach w ZnajdźParking.pl jako „cena”,

b) w wypadkach wskazanych w Regulaminie również Jednorazowej Opłaty Depozytowej;

15. Prowizja – wynagrodzenie należne ZnajdźParking.pl sp. z o.o. od Gospodarza za doprowadzenie do zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, którego wysokość, zasady pobierania i ustalania wysokości określa szczegółowo Regulamin;

16. Regulamin - niniejszy Regulamin ZnajdźParking.pl.

 

§ 2 Użytkownicy i Rejestracja

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Rejestracji w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może dokonać wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub osoba fizyczna posiadająca umocowanie udzielone przez takie podmioty.

2. W celu Rejestracji należy albo: (1) wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu email oraz hasła – adres email stanowić będzie jednocześnie Login Użytkownika (nazwę, za pomocą której, przy jednoczesnym podaniu hasła, uzyskiwać będzie on dostęp do Konta i funkcjonalności ZnajdźParking.pl) albo zalogować się poprzez użycie konta Facebook podając jednocześnie dane Użytkownika, jeśli jest on inny niż właściciel konta Facebook. Wspomniany w zdaniu poprzednim adres email nie może być adresem wykorzystanym już wcześniej przy Rejestracji innego Konta. Jeden Użytkownik będący osobą fizyczną może założyć tylko jedno konto. Użytkownik będący osobą prawną lub innym podmiotem posiadającym zdolność prawną może mieć więcej niż jedno konto. Dla podjęcia w ZnajdźParking.pl działań jako Parkujący lub Gospodarz (zamieszczania Ogłoszeń zawierających propozycje lub oferty udostępniania Miejsca Postojowego oraz ich przyjmowania) niezbędne jest późniejsze podanie dodatkowych danych tzn. (z tym, że w razie dokonania Rejestracji za pomocą Facebook część danych Użytkownika zawartych na Facebook zostanie automatycznie przeniesiona do Konta w ZnajdźParking.pl):

a) w odniesieniu do osób fizycznych:

1. imienia,

2. nazwiska,

3. numeru telefonu,

4. adresu,

5. numeru rachunku bankowego (informacja nieobowiązkowa, jednak wymagana w razie konieczności dokonania wypłaty na rzecz Użytkownika),

6. numeru NIP (informacja nieobowiązkowa, jednak wymagana w wypadku Użytkowników będących podatnikami podatku VAT),

7. złożenia przez osobę fizyczną dokonującą Rejestracji oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie jej danych osobowych w celu korzystania z serwisu ZnajdźParking.pl.

b) w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

1. nazwy (firmy) danego podmiotu,

2. formy prawnej,

3. siedziby podmiotu,

4. adresu podmiotu,

5. numeru rachunku bankowego (informacja nieobowiązkowa, jednak wymagana w razie konieczności dokonania wypłaty na rzecz Użytkownika),

6. numeru NIP,

7. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby, która dokonuje rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,

8. drugiego numeru telefonu (informacja nieobowiązkowa),

9. złożenia przez osobą dokonującą Rejestracji i dalszych działań w ZnajdźParking.pl oświadczenia, że działań tych dokonuje osoba, o której mowa w ust. 1 zd. 2 tego paragrafu.

3. W razie powstania wątpliwości dotyczących Rejestracji i dalszych działań w ramach Konta w ZnajdźParking.pl, w szczególności co do:

a) prawdziwości informacji dotyczących Użytkownika,

b) umocowania do działania w imieniu Użytkownika, przysługującego osobie przeprowadzającej Rejestrację i podejmującej inne czynności w ZnajdźParking.pl,

c) weryfikacji tożsamości osoby, która dokonała Rejestracji lub podjęła inne działania w ZnajdźParking.pl,

Korzystanie z ZnajdźParking.pl może zostać uzależnione przez ZnajdźParking.pl od uzyskania od Użytkownika lub osób go reprezentujących wyjaśnień, potwierdzeń i innych niezbędnych oświadczeń, a także przedstawienia odpowiednich dokumentów. W wypadku opisanym w zdaniu poprzednim Konto może także zostać zawieszone lub pozbawione możliwości korzystania z części funkcji ZnajdźParking.pl. O podjęciu takich działań Użytkownik w miarę możliwości zostanie poinformowany poprzez wiadomość email.

4. Utworzone na skutek Rejestracji Konto Użytkownika jest dla niego dostępne w ZnajdźParking.pl po podaniu Loginu i hasła (logowanie) lub po pierwszym zalogowaniu za pomocą konta Facebook. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a ZnajdźParking.pl sp. z o.o., której treść ustalona jest w niniejszym Regulaminie. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może przeprowadzić Uwierzytelnienie Konta. Uwierzytelnienie Konta możliwe jest raz w ciągu 12 miesięcy.

5. Zgodnie z  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli rozpoczął on korzystanie z usług świadczonych w ramach ZnajdźParking.pl, w szczególności zamieścił Ogłoszenie lub podjął czynności zmierzające do przyjęcia zawartej w Ogłoszeniu innego Użytkownika propozycji lub oferty zawarcia umowy. W związku z powyższym, w terminie 14 dni od zawarcia umowy między Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów a ZnajdźParking.pl sp. z o.o., o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie może przeprowadzić procesu uwierzytelniania Konta i korzystania z Serwisu, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Serwisu wraz z założeniem Konta. Nieprzeprowadzenie Weryfikacji Konta przez Użytkownika będącego konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Weryfikacja była możliwa powoduje wygaśnięcie Konta. Wygaśnięcie Konta ma te same skutki, jak odstąpienie od umowy bez podania przyczyny przez konsumenta.

6. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika, podanych w czasie Rejestracji oraz dalszych działań w ZnajdźParking.pl, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach swojego Konta, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ZnajdźParking.pl lub, w wypadku danych niedających się zmienić w ten sposób, informując ZnajdźParking.pl sp. z o.o. o zmianie danych pisemnie lub za pomocą wiadomości email przesłanej na adres: kontakt@ZnajdżParking.pl.pl . Zmiana danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji wpływająca na treść wystawianych rachunków i faktur VAT skuteczna jest od pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca, po którym zmiana nastąpiła.

7. Osoba, która nie dokonała Rejestracji Konta, może korzystać z ZnajdźParking.pl, jednak nie może zamieszczać ogłoszeń ani przyjąć złożonej przez innego Użytkownika oferty lub propozycji zawarcia umowy zawartej w Ogłoszeniu.

8. Osoba, która dokonała Rejestracji Konta oraz podjęła dalsze działania w ZnajdźParking.pl, podając niezgodne z prawdą informacje (w szczególności imię i nazwisko Użytkownika lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub podjęła działania w imieniu innej osoby nie posiadając umocowania) ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte w ramach ZnajdźParking.pl wobec serwisu i pozostałych Użytkowników.

§ 3 Postanowienia ogólne dotyczące ZnajdźParking.pl

1. ZnajdźParking.pl umożliwia Użytkownikom składanie propozycji lub ofert zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego (Ogłoszeń) oraz ich przyjmowanie na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa udostępnienia Miejsca Postojowego zobowiązuje Gościa do zapłaty na rzecz Gospodarza (1) za pośrednictwem ZnajdźParking.pl sp. z o.o. lub (2) bezpośrednio na rzecz Gospodarza Wynagrodzenia, a Gospodarza do umożliwienia Gościowi dostępu do Miejsca Postojowego w określonym przez strony czasie. Parkujący może używać Miejsca Postojowego wyłącznie w celu przechowania swojego Pojazdu i nie może bez zgody Gospodarza dokonywać jakichkolwiek zmian w Miejscu Postojowym oraz udostępniać go osobie trzeciej. Parkujący może używać Miejsca Postojowego wyłącznie w określonym przez Gospodarza w Ogłoszeniu zakresie czasowym, w szczególności we wskazanych tam godzinach i dniach tygodnia.

2. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z tych umów. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. informuje, że prawa i obowiązki stron umowy udostępnienia Miejsca Postojowego uregulowane są przez treść umowy (w szczególności przez treść zaakceptowanego przez Gościa Ogłoszenia), zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nie rozstrzyga również sporów prawnych między Użytkownikami, dotyczących faktu i prawidłowości wykonania zobowiązań z umów przez nich zawartych, w szczególności nie podejmuje decyzji co do tego, czy Parkujący zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Gospodarza; ZnajdźParking.pl sp. z o.o. umożliwia jednak komunikację między Użytkownikami, zmierzającą do zgłaszania wzajemnych roszczeń oraz uzgadniania stanowisk Użytkowników oraz może podejmować próby mediacji.

3. Poprzez korzystanie z ZnajdźParking.pl, w szczególności zamieszczanie Ogłoszeń oraz przyjmowanie zawartych w Ogłoszeniach propozycji lub ofert zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, Użytkownicy składają oświadczenia woli w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. W ramach ZnajdźParking.pl  można umieszczać wyłącznie jako

a) Ogłoszenie z Opcją „Zamów Teraz” (Ogłoszenie zawierające ofertę zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego), pozwalające na zawarcie umowy z chwilą dokonania przez Użytkownika zapłaty całości Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy po uprzednim zaakceptowaniu przez niego treści Ogłoszenia.

b)

5. Wymagania techniczne, jakie spełniać musi Użytkownik, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym ZnajdźParking.pl sp. z o.o. to:

a) przeglądarka internetowa _________________,

b)     wtyczka---------------------r,

c) włączona obsługa -------------,

d) włączona akceptacja Cookies,

e) zalecana rozdzielczość ekranu ---------------,

f) przeglądarka, która wspiera kodowanie UTF-8.

 

§ 4 Ogłoszenie

1. Zamieszczenie Ogłoszenia jest dla Gospodarza bezpłatne.

2. Gospodarz w celu zamieszczenia Ogłoszenia:

a) wypełnia dostępny w ramach ZnajdźParking.pl formularz, zawierający postanowienia umowy, której zawarcie proponuje Użytkownik, w szczególności opis Miejsca Postojowego, zakres czasowy dostępności Miejsca Postojowego ze wskazaniem dni tygodnia oraz godzin, wysokość Wynagrodzenia za wybrany okres Czasu Parkowania (godzina, dzień, tydzień lub miesiąc) (przy czym wynagrodzenie to będzie należne tylko za ilość dni, które zgodnie z ustalonym zakresem czasowym dostępności Miejsca Postojowego będą uprawniały Parkującego do używania miejsca, w tym dni ustawowo wolne od pracy), lokalizację Miejsca Postojowego (Opis Ogłoszenia),

b) może określić minimalny poziom Rankingu Użytkowników, którzy mogą odpowiedzieć na Ogłoszenie.

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest jednoznaczne z:

a) oświadczeniem przez Gospodarza, że zamieszczone przez niego Ogłoszenie nie narusza przepisów prawa oraz Regulaminu, w szczególności postanowień ust. 4, 6 i 8 tego paragrafu oraz że dołożył należytej staranności w celu poznania stanu prawnego Miejsca Postojowego, a także, że dokonał sprawdzenia Opisu Ogłoszenia, zwłaszcza mając na uwadze treść ust. 7 tego paragrafu,

b) wyrażeniem przez Gospodarza zgody na przekazanie Parkującemu, z chwilą zawarcia umowy, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: adres email, numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko, adres oraz innych danych szczegółowych ułatwiających dotarcie Parkującego do Miejsca Postojowego i korzystanie z niego w czasie trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego,

c) udzieleniem ZnajdźParking.pl sp. z o.o. przez Gospodarza umocowania do wystawienia przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. w imieniu Gospodarza i przekazania Gościowi na jego wniosek rachunku w formie elektronicznej, który potwierdzać będzie zapłatę przez Gościa, za pośrednictwem ZnajdźParking.pl sp. z o.o. lub bezpośrednio, Wynagrodzenia na rzecz Gospodarza za konkretny Okres Rozliczeniowy,

d) wyrażeniem zgody na wystawienie przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. w formie elektronicznej faktury VAT obejmującej należną od Gospodarza Prowizję i na jej otrzymanie w takiej formie.

4. Informacje podane przez Gospodarza w Opisie Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, powinny być wyczerpujące, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, w szczególności opis Miejsca Postojowego powinien wskazywać co najmniej jego rzeczywistą lokalizację oraz – w razie zamieszczenia zdjęć Miejsca Postojowego w ZnajdźParking.pl – wygląd. Jeżeli przepisy prawne przewidują obowiązek zamieszczenia określonych informacji w ofercie zawarcia umowy, Użytkownik zobowiązany jest je zamieścić w Opisie Ogłoszenia; postanowienie to dotyczy w szczególności informacji wymaganych przez przepisy dotyczące zawierania umów z konsumentami.

5. Użytkownik powinien zamieścić w Ogłoszeniu informacje o cechach Miejsca Postojowego, wybierając spośród typowych cech wskazanych w ZnajdźParking.pl lub wpisując opis innych cech charakterystycznych, z tym, że ZnajdźParking.pl zastrzega sobie prawo zmiany Ogłoszenia w tym zakresie na zasadach określonych w § 6 ust. 3.

6. Informacje zawarte w Opisie Ogłoszenia mogą zawierać wyłącznie propozycję zawarcia jednej umowy i mogą zawierać wyłącznie propozycję zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. W szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie w Opisie Ogłoszenia informacji: (1) o charakterze reklamowym, (2) związanych z prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec ZnajdźParking.pl lub (3) sprzecznych z przepisami prawa.

7. Użytkownik powinien przed zatwierdzeniem informacji podanych w formularzu Opisu Ogłoszenia dokonać ich dokładnego sprawdzenia, w szczególności w poszukiwaniu błędów i nieścisłości, mając na uwadze, że udostępnienie Ogłoszenia w ramach ZnajdźParking.pl doprowadzi do złożenia przez Użytkownika wiążącej go propozycji zawarcia umowy o treści wynikającej m.in. z Opisu Ogłoszenia.

8. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie Ogłoszenia dotyczące Miejsc Postojowych:

a) których udostępnienie osobom trzecim przez tego Użytkownika nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa,

b) co do których Użytkownik posiada faktyczną możliwość udostępnienia innemu Użytkownikowi.

9. Ogłoszenie zostaje udostępnione w ZnajdźParking.pl (jest widoczne dla każdej osoby korzystającej z ZnajdźParking.pl) po dokonaniu przez Użytkownika czynności opisanych w ust. 2 tego paragrafu.

10. Zamieszczając Ogłoszenie w ramach ZnajdźParking.pl Użytkownik wyraża zgodę na jego publikację w celach związanych z działalnością prowadzoną przez ZnajdźParking.pl.

11. Gospodarz może dokonać zmian Opisu Ogłoszenia. Zmiany dokonane po złożeniu przez innego Użytkownika oświadczenia o przyjęciu propozycji bądź oferty zawarcia umowy zawartej w Ogłoszeniu są bezskuteczne względem tego Użytkownika, w szczególności w razie zawarcia umowy jej treść wyznaczana jest przez Opis Ogłoszenia istniejący w chwili wyrażania tego oświadczenia.

  § 5 Zawarcie umowy udostępnienia Miejsca Postojowego

1. Po umieszczeniu w Serwisie Ogłoszenia, Użytkownik wyraża wolę zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego poprzez wybór za pomocą funkcjonalności ZnajdźParking.pl konkretnego Ogłoszenia oraz:

a) wypełnienie formularza, zawierającego dodatkowe informacje dotyczące jego osoby (chyba że podał je już wcześniej),

b) wpłatę Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy w sposób wskazany w ZnajdźParking.pl lub poprzez wybór opcji „Płatność gotówką”.

2. Do zawarcia umowy pomiędzy Gospodarzem a Parkującym dochodzi wraz z zaistnieniem wcześniejszego ze zdarzeń: (i) dokonania zapłaty za Czas Parkowania przypadający w bieżącym Okresie Rozliczeniowym w wysokości i terminie, określonych niniejszym Regulaminem lub (ii) w przypadku wybrania przez Parkującego zapłaty w gotówce- z chwilą wyboru przez niego Ogłoszenia poprzez wybranie przycisku „Akceptuj” lub podobnego.

3. Umowa może zostać zawarta na dowolny okres wskazany w Ogłoszeniu, z zastrzeżeniem, iż dochodzi do rozwiązania stosunku prawnego stron w razie braku dokonania wpłat za kolejne Okresy Rozliczeniowe.

4. Wynagrodzenie za dalsze Okresy Rozliczeniowe Parkujący zobowiązany jest opłacić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego. Serwis może przypomnieć Parkującemu o konieczności wniesienia Wynagrodzenia za dalsze Okresy Rozliczeniowe. Brak wpłaty w tym terminie powoduje ustanie stosunku prawnego stron z dniem zakończenia trwania bieżącego Okresu Rozliczeniowego (rozwiązanie umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego) i spowoduje zmniejszenie Rankingu Parkującego.

5. Sposobem zapłaty Opłaty przez Parkującego jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy ZnajdźParking.pl Sp. z o.o., skorzystanie z systemu płatności elektronicznych, jeśli zostały udostępnione przez Serwis lub płatność gotówką dokonana przez Parkującego Gospodarzowi.

6. Parkujący wyraża zgodę:

a) na przekazanie Gospodarzowi, z chwilą zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres, numeru rejestracyjnego oraz wszelkich innych danych dotyczących Parkującego, które nie są dostępne dla Gospodarza przed zawarciem umowy.

b) na otrzymanie rachunku od Gospodarza w formie elektronicznej,

c) na automatyczne rejestrowanie oraz przechowywanie dla celów realizacji usług przez Serwis, w tym wystawiania faktur i potwierdzania faktycznego okresu korzystania przez Parkującego z Miejsca Postojowego czasu wjazdu i wyjazdu jego Pojazdu na Miejsce Postojowe oraz rodzaj i numer rejestracyjny Pojazdu.

7. Na Kontach Parkującego oraz Gospodarza zostaną zamieszczone zawiadomienia o zawarciu umowy.

8. Wynagrodzenie, pomniejszone o kwotę Prowizji należnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostanie wypłacone Gospodarzowi przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. w ciągu 48 godzin od zakończenia Okresu Rozliczeniowego, za który jest ono należne. W przypadku wybrania przez Parkującego opcji zapłaty Wynagrodzenia w gotówce, Prowizja należna jest Serwisowi ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło parkowanie. Serwis wystawi Gospodarzowi odpowiednią fakturę elektroniczną, dostępną na jego Koncie Użytkownika. Termin płatności faktury VAT wystawionej tytułem prowizji wynosi 14 dni.

9. Umowa udostępnienia Miejsca Postojowego zawarta między Użytkownikami może zostać rozwiązana:

a) poprzez działania Użytkowników podjęte poza ZnajdźParking.pl – w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem, iż wobec Znajdźparking.pl rozwiązanie takiej Umowy, w tym zaprzestanie naliczania Wynagrodzenia, w tym Prowizji następuje od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Serwis bezspornego dowodu rozwiązania tej umowy,

b) w ramach ZnajdźParking.pl – nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem Okresu Parkowania, na jaki umówili się Użytkownicy jednak tylko na podstawie zgodnego oświadczenia obu stron.

10.    W wypadku rozwiązania stosunku prawnego, bez względu na jego przyczyny, Wynagrodzenie wpłacone przez Parkującego zostanie wypłacone Gospodarzowi z potrąceniem Prowizji ZnajdźParking.pl. Wynagrodzenie z potrąceniem Prowizji ZnajdźParking.pl może zostać zwrócone Gościowi, w przypadku gdy obie strony wyraźnie i zgodnie oświadczą taką wolę w formie pisemnej lub w ZnajdźParking.pl.

  § 6 Obowiązki i zakres odpowiedzialności ZnajdźParking.pl sp. z o.o.

1.      Po zawarciu umowy udostępnienia Miejsca Postojowego prawa i obowiązki Użytkowników wynikają z treści zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wykonanie lub sposób wykonania zobowiązań z umowy zawartej przez Użytkowników przy użyciu ZnajdźParking.pl,

b) działania Użytkowników i osób trzecich podjęte w związku z działaniem ZnajdźParking.pl, sprzeczne z Regulaminem.

3. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nie bada prawidłowości informacji zawartych w Opisie Ogłoszenia, jednak może – przy jednoczesnym zawiadomieniu Gospodarza – zmienić Opis Ogłoszenia lub jego umiejscowienie w ZnajdźParking.pl, jeżeli wprowadzone przez Gospodarza informacje są dotknięte oczywistymi i niewątpliwymi omyłkami albo błędami ortograficznymi lub gramatycznymi.

4. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. może zawiesić udostępnianie w ZnajdźParking.pl Ogłoszenia, dokonać jego modyfikacji (w tym usunięcia skutków działań Użytkowników innych niż Gospodarz) lub jego usunięcia, w razie stwierdzenia, że Ogłoszenie lub działania podjęte w związku z Ogłoszeniem przez Użytkowników stanowią naruszenie postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się także w przypadku, gdy osoba trzecia uprawdopodobni, że Ogłoszenie narusza przysługujące jej uprawnienia, w szczególności, że osobie tej przysługują prawa do nieruchomości, na której znajduje się Miejsce Postojowe, a prawa te są skuteczne względem praw Gospodarza lub Gospodarz nie posiada uprawnień do korzystania z tej nieruchomości.

5. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. informuje, że usunięcie, zawieszenie lub modyfikacja Ogłoszenia nie ma wpływu na istnienie skutków prawnych, wywołanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez zachowania Użytkowników, podjęte przed usunięciem, zawieszeniem lub modyfikacją Ogłoszenia.

6. Od momentu usunięcia lub zawieszenia Ogłoszenia nie jest możliwe zamieszczanie komentarzy jego dotyczących.

  § 7 Obowiązki Użytkowników oraz skutki ich naruszenia

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z ZnajdźParking.pl zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, w szczególności podawać innym osobom Loginu i hasła. Podmiot, który udostępnił Konto innemu podmiotowi, ponosi odpowiedzialność za jego działania w ramach ZnajdźParking.pl jak za działania własne. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konto nie może być przeniesione na inny podmiot bez zgody ZnajdźParking.pl sp. z o.o.

3. Konto Użytkownika może być, na czas oznaczony, zawieszone lub pozbawione możliwości korzystania z części funkcji ZnajdźParking.pl w następujących sytuacjach:

a) gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub zagrażają dobremu imieniu ZnajdźParking.pl,

b) gdy powstaną wątpliwości co do prawdziwości informacji podanych przez Użytkownika przy Rejestracji oraz w czasie dalszych działań w ZnajdźParking.pl, co do umocowania osoby przeprowadzającej Rejestrację i korzystającej z Konta do działania w imieniu Użytkownika, tożsamości osoby, która dokonała Rejestracji lub dalszych działań w ZnajdźParking.pl lub zajdzie potrzeba uzyskania wyjaśnień lub potwierdzeń dotyczących przeprowadzenia Rejestracji i innych działań w ZnajdźParking.pl od osób umocowanych do reprezentowania Użytkownika.

W wypadku określonym w punkcie 2 tego ustępu wznowienie pełnej funkcjonalności Konta nastąpi w niezwłocznie od usunięcia wątpliwości lub uzyskania wyjaśnień i potwierdzeń. W wypadku określonym w punkcie 1 – w momencie uznania przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o., że Użytkownik daje gwarancję zaprzestania opisanych tam naruszeń, chyba, że ZnajdźParking.pl sp. z o.o. podejmie decyzję o usunięciu Konta stosownie do postanowień § 8.

4. Zawieszone Konto pozwala Użytkownikowi wyłącznie na wgląd do informacji zapisanych na Koncie, w tym dotyczących już zawartych przez niego umów oraz dostęp do funkcji pozwalających dokonać zapłaty Wynagrodzenia oraz umożliwia podjęcie innych działań w celu wykonania zawartej już umowy. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. może również usunąć z ZnajdźParking.pl wszystkie Ogłoszenia Użytkownika, którego Konto zostało zawieszone, jeśli zawieszenie Konta ma związek z treścią czy charakterem choćby jednego zamieszczonego przez Użytkownika Ogłoszenia.

5. W razie zawieszenia Konta Użytkownik nie może przeprowadzić Rejestracji nowego Konta.

  § 8 Usunięcie Konta (rozwiązanie stosunku prawnego między ZnajdźParking.pl a Użytkownikiem)

1. Użytkownik może rozwiązać stosunek prawny z ZnajdźParking.pl sp. z o.o., informując o tym ZnajdźParking.pl sp. z o.o za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@znajdzparking.pl . W przypadku trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego rozwiązanie stosunku prawnego z ZnajdźParking.pl następuje z końcem bieżącego Okresu Rozliczeniowego i nie powoduje zwolnienia Użytkowników oraz ZnajdźParking.pl sp. z o.o. z już zaciągniętych przez nich wobec siebie zobowiązań zgodnie z treścią poniższego ustępu 3.

2. Na skutek złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Konto zostaje usunięte, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności: Użytkownik zamieścił Ogłoszenie i nie dokonał jego usunięcia, trwa umowa o udostępnienie Miejsca Postojowego lub Użytkownikowi przysługują roszczenia o wypłatę środków pieniężnych lub jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ZnajdźParking.pl sp. z o.o. lub innego Użytkownika – wówczas ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nadal będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika i udostępniał je innym Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie w celu wykonania zobowiązań ZnajdźParking.pl wobec Użytkowników, zwłaszcza w zakresie pośredniczenia w zapłacie Wynagrodzenia a także w celu dochodzenia należnej Prowizji od Gospodarza.

3. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. informuje, że Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na istnienie skutków prawnych, wywołanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem przez zachowania Użytkowników podjęte przed tym zdarzeniem. Rozwiązanie Umowy nie ma także wpływu na istnienie i treść wzajemnych praw i obowiązków ZnajdźParking.pl sp. z o.o. oraz Użytkownika wynikających z działań podjętych przed Rozwiązaniem Umowy, w szczególności obowiązku zapłaty Prowizji od zawartych umów, w tym Prowizji niewymagalnej jeszcze w chwili Rozwiązania Umowy, a należnej w przyszłości zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Regulaminu.

4. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. może wypowiedzieć stosunek prawny łączący go z Użytkownikiem w drodze oświadczenia przesłanego na podany przy Rejestracji adres email z ważnych powodów, w szczególności:

a) dokonania Rejestracji Konta z naruszeniem Regulaminu,

b) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa, w szczególności opóźnienia Gospodarza w zapłacie Prowizji Serwisowi.

c) dokonania Rejestracji Konta, podania lub zmiany danych dotyczących Użytkownika z posłużeniem się nieprawdziwymi informacjami lub przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Użytkownika,

d) w razie, gdy Konto było zawieszone z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 2, a ZnajdźParking.pl nie uzyskał niezbędnych potwierdzeń, wyjaśnień i informacji.

5. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. może wypowiedzieć stosunek prawny na zasadach określonych w ust. 4, jeśli z Użytkownikiem już wcześniej rozwiązano stosunek prawny w trybie ust. 4, lecz dokonał on ponownej Rejestracji.

6.      W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 stosunek prawny między stronami ustaje natychmiastowo, a Konto zostaje usunięte nie później niż w ciągu 30 dni.

  § 9 Prowizja

1. Usługi świadczone przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. za pomocą ZnajdźParking.pl są odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie i Załączniku nr 2, chyba że Serwis i Gospodarz zawiera odrębną, pisemną umowę zmieniającą wysokość Prowizji

2. W zamian za doprowadzenie do zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego między Użytkownikami, ZnajdźParking.pl sp. z o.o. należy się od Gospodarza Prowizja, w tym również w przypadku wybrania opcji płatności Wynagrodzenia gotówką. Wysokość Prowizji za poszczególne usługi oraz zasady jej pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. Prowizja należy się także w wypadku, gdy doszło poza funkcjonalnościami ZnajdźParking.pl na skutek zamieszczenia Ogłoszenia w ZnajdźParking.pl do:

a) zawarcia umowy o treści identycznej lub zbliżonej do treści umowy udostępnienia Miejsca Postojowego między Użytkownikami lub osobami, które były Użytkownikami, jeśli wcześniej między tymi osobami doszło do zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego za pośrednictwem ZnajdźParking.pl i nowo zawarta umowa dotyczy tego samego Miejsca Postojowego lub innego Miejsca Postojowego tego samego Gospodarza, które jest objęte innym Ogłoszeniem opublikowanym w ZnajdźParking.pl – chyba, że do zawarcia tej poprzedniej umowy nie doszło na skutek zamieszczenia Ogłoszenia w ZnajdźParking.pl,

b) zawarcia umowy o treści identycznej lub zbliżonej do treści Umowy udostępnienia Miejsca Postojowego przez osoby, z których przynajmniej jedna jest lub była Użytkownikiem i zamieściła w ZnajdźParking.pl Ogłoszenie z ofertą lub propozycją zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, jeśli zawarta z pominięciem ZnajdźParking.pl umowa dotyczy tego Miejsca Postojowego – chyba, że do zawarcia tej umowy nie doszło na skutek zamieszczenia Ogłoszenia w ZnajdźParking.pl.

4. We wskazanych przypadkach zobowiązaną do zapłaty Prowizji jest osoba, która zamieściła Ogłoszenie w ZnajdźParking.pl, a Prowizja należna jest w wysokości ustalonej zgodnie z Regulaminem, przy przyjęciu jako podstawy jej obliczania średniego Wynagrodzenia za dzień udostępniania Miejsca Postojowego, ustalonego w zawartych przez tę osobę w ramach ZnajdźParking.pl umowach. W razie nie zawarcia przez tego Użytkownika choćby jednej takiej umowy, podstawą obliczania Prowizji jest średnia wysokość Wynagrodzenia wskazywanego przez tę osobę w składanych przez nią Ogłoszeniach.

5. ZnajdźParking.pl może potrącać wszelkie należne mu Prowizje z Wynagrodzeń należnych Gospodarzowi, nawet jeśli te Prowizje są należne za udostępnienie innego Miejsca Postojowego niż Miejsce Postojowe, za które przekazywane jest Wynagrodzenie.

 

§ 10 System komentarzy i recenzji

1. ZnajdźParking.pl pozwala Użytkownikom na zamieszczanie komentarzy graficznych oraz recenzji słownych, dotyczących zawartych przez nich umów. Użytkownik może zamieścić tylko jeden komentarz i jedną recenzję dotyczące każdej zawartej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, której jest stroną.

2. Komentarze i recenzje mogą dotyczyć wyłącznie sposobu realizacji umowy, w tym cech Miejsca Postojowego i przebiegu współpracy stron umowy. Recenzje nie mogą w szczególności:

a) zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, naruszających dobre obyczaje, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, w tym także odnośników (linków) i odniesień do takich treści,

b) informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników oraz osób, które uczestniczą lub uczestniczyły w zawieraniu lub wykonywaniu umowy, a także informacji pozwalających na kontaktowanie się z tymi osobami w sposób inny niż za pomocą ZnajdźParking.pl,

c) adresów stron internetowych, w tym adresów Ogłoszeń w ramach ZnajdźParking.pl,

d) treści o charakterze reklamowym i promocyjnym.

3. Recenzje powinny być redagowane w sposób zgodny z zasadami języka polskiego, w sposób czytelny i zrozumiały oraz powinny być wystawiane przez Użytkowników nie wcześniej niż przed zakończeniem wykonywania umowy i nie później niż 7 dni od zakończenia wykonywania umowy, której dotyczą.

4.     Komentarz i treść recenzji są udostępniane w ZnajdźParking.pl, w szczególności są one widoczne dla wszystkich Użytkowników oraz osób korzystających z ZnajdźParking.pl, nie będących Użytkownikami. Komentarze i recenzje wyświetlane są w ramach ZnajdźParking.pl zarówno na stronie zawierającej informację o Ogłoszeniu, jak i w związku z informacją o Kontach Użytkowników, których dotyczą.

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i recenzje.

6. Komentarz lub recenzja mogą zostać usunięte z ZnajdźParking.pl za zgodą obu Użytkowników, których one dotyczą, przy użyciu funkcji dostępnej w ramach ZnajdźParking.pl. O usunięcie komentarza lub recenzji można wystąpić w terminie 60 dni od zakończenia wykonywania umowy, której one dotyczą. Zgoda Użytkownika, wymagana do usunięcia komentarza lub/ recenzji, powinna być wyrażona najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o prośbie o usunięcie.

7. ZnajdźParking.pl może dokonywać modyfikacji lub usunięcia komentarzy lub/i recenzji oraz miejsca ich zamieszczenia w uzasadnionych wypadkach, w szczególności:

a) sprzeczności komentarza lub recenzji z postanowieniami Regulaminu,

b) oczywistych omyłek w treści lub charakterze recenzji,

c) nieczytelności recenzji.

8. Recenzja może być pozytywna, negatywna albo neutralna. Komentarz pozwala ocenić odpowiednio Parkującemu lub/i Gospodarzowi w skali od 1 do 5 prawidłowość realizacji umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego e szczególności pod względem następujących parametrów: zgodność Miejsca Postojowego z opisem, jakość i kulturę współpracy z drugim Użytkownikiem, czas udostępniania i uwalniania Miejsca Postojowego przez drugiego Użytkownika.

9. ZnajdźParking.pl jest uprawniony do wystawiania komentarzy dotyczących wiadomych mu naruszeń Regulaminu w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację komentarzy, jako pochodzących od Serwisu.

  § 11 Ranking

1. Wysokość Rankingu Użytkownika ma wpływ na dostępność określonych funkcjonalności ZnajdźParking.pl dla danego Użytkownika oraz może wpływać na wysokość Prowizji pobieranych przez ZnajdźParking.pl.

2. Ranking Użytkownika kształtowany jest przez podejmowane przez niego w ZnajdźParking.pl zachowania, przy czym pozytywny wpływ na Ranking mają działania polegające na jak najszerszym korzystaniu z funkcji ZnajdźParking.pl zgodnie z Regulaminem, negatywny – w szczególności zaniechanie podejmowania wskazanych działań, naruszenia Regulaminu oraz działania sprzeczne z interesem innych Użytkowników lub ZnajdźParking.pl sp. z o.o.

3. Ranking Użytkownika może być w szczególności obniżony na skutek następujących okoliczności:

a) naruszania postanowień Regulaminu i przepisów prawa,

b) zamieszczenia przez innego Użytkownika negatywnej recenzji dotyczącej wykonywania zawartej przez niego umowy  o udostępnienie Miejsca Postojowego,

c) braku wystawienia komentarza lub recenzji po zakończeniu wykonywania umowy,

d) w przypadku Gospodarza – braku ponownego zamieszczenia Ogłoszenia po upływie 3 dni od zakończeniu okresu wykonywania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego,

e) podjęcia zachowania naruszającego dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

 

§ 12 Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nie wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. zobowiązań wynikających z Regulaminu i przepisów prawa.

2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego w ZnajdźParking.pl (___________________) lub wiadomości email (kontakt@ZnajdżParking.pl.pl ).

3. W treści reklamacji należy wskazać Login Użytkownika, adres Miejsca Postojowego, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) składającego reklamację oraz opis nieprawidłowości działania lub zaniechania ZnajdźParking.pl sp. z o.o. W razie potrzeby uzupełnienia informacji związanych z treścią reklamacji, ZnajdźParking.pl sp. z o.o. zwróci się o jej uzupełnienie do Użytkownika.

4. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana – w zależności od żądania zawartego w treści reklamacji – na adres email Użytkownika wskazany przy Rejestracji inny wskazany przez niego adres email lub poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na jego Koncie Użytkownika.

  §13 Zastrzeżenia praw

1. Zamieszczone na ZnajdźParking.pl materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw ZnajdźParking.pl sp. z o.o. i korzystają z ochrony prawnej. Korzystanie z tych materiałów w jakikolwiek sposób wymaga pisemnej zgody ZnajdźParking.pl sp. z o.o.

2. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nie wyraża zgody na wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie całości lub części materiałów i informacji zamieszczonych w ZnajdźParking.pl, w tym prezentacji ich na innych serwisach internetowych.

  § 14 Ochrona prywatności, dane osobowe Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podawanych przez nich w trakcie korzystania z ZnajdźParking.pl, jest ZnajdźParking.pl sp. z o.o. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Poprzez akceptację Regulaminu w toku Rejestracji oraz podawanie danych osobowych w trakcie korzystania z ZnajdźParking.pl (w szczególności przy zamieszczaniu Ogłoszenia i wyrażaniu akceptacji zawartej w Ogłoszeniu oferty udostępnienia Miejsca Postojowego) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do wykonania usług oferowanych przez ten podmiot za pośrednictwem ZnajdźParking.pl, na zasadach określonych w Regulaminie oraz na ich upublicznienie w przypadkach i zakresie wskazanych w Regulaminie. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, dbając o zapewnienie ich bezpieczeństwa i poufności.

3. W ZnajdźParking.pl widoczne będą dla wszystkich osób przeglądających strony internetowe składające się na ten serwis następujące dane Użytkowników będących osobami fizycznymi, związane z podjętymi przez nich w ZnajdźParking.pl działaniami i ujawniane wyłącznie w tym zakresie: (w szczególności zamieszczonymi, również w przeszłości, Ogłoszeniami oraz recenzjami i komentarzami): pełne imię oraz pierwsza litera nazwiska, data Rejestracji, moment podjęcia ostatniej aktywności na Koncie, liczba zawartych dotąd umów jako Parkujący lub Gospodarz, liczba zamieszczonych Ogłoszeń, w tym Ogłoszeń nadal aktywnych, informacje o przeprowadzonym Uwierzytelnieniu oraz połączeniu Konta z Facebook oraz otrzymane Komentarze i Recenzje. Informacje te będą widoczne w szczególności w ramach prezentacji Ogłoszenia (zarówno aktualnego, jak i obejmującego zakończoną już umowę udostępnienia Miejsca Postojowego), oraz w zawiadomieniach przesłanych do innych Użytkowników w związku z procedurą zawierania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego i obliczania Opłaty przez ZnajdźParking.pl  – dane te będą prezentowane m.in. w powiązaniu z Rankingiem danego Użytkownika. Dokonując Rejestracji oraz podając swoje dane Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego danych osobowych we wskazanym zakresie.

4. W odniesieniu do Użytkowników nie będących konsumentami w ZnajdźParking.pl w sytuacjach opisanych w ust. 3 widoczne będzie oznaczenie „Firma”, chyba, że Regulamin postanawia inaczej.

5. Do skorzystania z usług świadczonych przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. niezbędne jest podanie danych wskazanych w § 2 ust. 2 oraz danych niezbędnych do dokonania płatności, stosownie do postanowień § 9.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i poprawiania ich, a także żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2, jednoznaczne jest z żądaniem usunięcia Konta (§ 8 Regulaminu). Zgłoszenie tego żądania oraz usunięcie Konta nie powodują utraty przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań stron wynikających z Regulaminu, w szczególności rozliczenia zawartych umów udostępnienia Miejsca Postojowego.

7.     ZnajdźParking.pl sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w następujący sposób:

a) pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

b) w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych,

c) w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zainstalowano narzędzia służące do zabezpieczania się przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,

d) w przypadku gdy do uwierzytelniania Użytkowników używa się hasła, składa się ono co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

e) transmisja danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a ZnajdźParking.pl jest szyfrowana protokołami :https w przypadku strony internetowej;

8. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie, w szczególności po zawarciu umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dane Użytkownika będącego jej stroną zostaną przekazane drugiej stronie umowy. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w postanowieniach Regulaminu, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane serwisowi dot.pay.com Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom także po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą.

 

§ 15 Jednorazowe Opłaty Depozytowe

1. Jeżeli tak określono w Ogłoszeniu, w skład Opłaty, której uiszczenie niezbędne jest do zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, wchodzi także Jednorazowa Opłata Depozytowa, wpłacana Gospodarzowi w celu zabezpieczenia zwrotu przekazanego Parkującemu urządzenia lub narzędzia niezbędnego do udostępnienia Miejsca Postojowego, np. pilota zdalnego sterowania, klucza wejściowego, itp.

2. Wysokość Jednorazowej Opłaty Depozytowej określa Gospodarz, przy czym nie może być ona większa niż 30 krotność kwoty Wynagrodzenia za dzień udostępnienia Miejsca Postojowego określonej w Ogłoszeniu.

3. Gospodarz określa w Ogłoszeniu przyczynę domagania się zapłaty Jednorazowej Opłaty Depozytowej, w szczególności ryzyko, które jej zapłata ma zabezpieczać.

4. Jednorazowa Opłata Depozytowa musi zostać wypłacona Gospodarzowi w gotówce przed rozpoczęciem korzystania przez Parkującego z Miejsca Postojowego, .

5. Dokonanie zwrotu Opłaty depozytowej przez Gospodarza Parkującemu następuje po zakończeniu Czasu Parkowania.

6. Gospodarz może zatrzymać Opłatę Depozytową, jeśli: (i) Parkujący przekroczył Czas Parkowania, (ii) urządzenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało mu zwrócone lub zostało zwrócone w stanie pogorszonym, chybaże Użytkownicy ustalili inaczej.

7. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności i nie pośredniczy między Użytkownikami w zakresie wykonania opisanych w zdaniach poprzednich obowiązków, a także nie rozstrzyga sporów na tym tle. Postanowienie to nie pozbawia Użytkowników możliwości dochodzenia wzajemnych roszczeń na zasadach ogólnych ani nie przesądza zasadności zgłoszonego przez Gospodarza żądania wypłaty Jednorazowej Opłaty Depozytowej.

  § 16 Załączniki

1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

2. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

a) Załącznik nr 1:  Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne;

b) Załącznik nr 2: Prowizja.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu wymaga zawiadomienia Użytkowników na podane przez nich adresy email oraz zamieszczenia informacji o wprowadzeniu zmian na stronach ZnajdźParking.pl, wraz z odnośnikiem do pełnej treści zmian. Zawiadomienie oraz informacja wysłane zostaną co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownicy w takim wypadku będą mogli poprzez wiadomość email oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, skuteczne z chwilą dojścia do ZnajdźParking.pl sp. z o.o. Przy pierwszym logowaniu do ZnajdźParking.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu Użytkownik będzie proszony o wyrażenie zgody na nowe brzmienie Regulaminu. Brak zgody skutkować będzie rozwiązaniem umowy łączącej strony (usunięciem Konta). Do skutków rozwiązania umowy w tym trybie stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na skutki wywołane przez zachowania Użytkowników przed dokonaniem zmian, w szczególności ważność i treść zawartych umów.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a ZnajdźParking.pl jest prawo polskie.

4. Całkowita odpowiedzialność ZnajdźParking.pl wobec każdego z Użytkowników ograniczona jest do wysokości Prowizji, jaka należna jest Serwisowi z tytułu zawarcia umowy o udostępnienie danego Miejsca Parkingowego, nawet jeśli roszczenia przysługują Parkującemu. Niniejsze postanowienia nie narusza praw przysługujących konsumentów na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów.

5. Tryb postępowania w przypadku przerw technicznych oraz awarii technicznych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1:Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne

 

1. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu ZnajdźParking.pl, ograniczających lub uniemożliwiających korzystanie z funkcji ZnajdźParking.pl. O terminie i przewidywanym czasie trwania przerwy Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, jeśli będzie to przerwa planowana.

2. W razie wystąpienia awarii technicznej uniemożliwiającej zamieszczanie Ogłoszeń lub przyjmowanie zamieszczonych w nich oferti zawarcia umowy dłużej niż przez 24 h godziny.

1. Wynagrodzenie należne Gospodarzowi, które miało być wypłacone w czasie, w którym nastąpiła awaria techniczna, jest wypłacane przez ZnajdźParking.pl sp. z o.o. w pierwszym możliwym terminie i jest powiększane o należne odsetki ustawowe za okres opóźnienia w zapłacie.

 

 

 

 

Załącznik nr 2: Prowizja

 

1. ZnajdźParking.pl sp. z o.o. za zawarcie każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego pobiera od Gospodarza prowizję, której wysokość uzależniona jest od wysokości Wynagrodzenia Gospodarza oraz czasu trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. Wysokość prowizji wynosi:

1. za Czas Parkowania przypadającym w pierwszym Okres Rozliczeniowy każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego z Parkującym innym niż Parkujący, z którym została zawarta poprzednia umowa o udostępnienie tego Miejsca Postojowego: 50% Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego,

2. za kolejne Okresy Rozliczeniowe trwania tej samej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego oraz za pierwsze 30 dni trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego z Parkującym, z którym została zawarta poprzednia umowa o udostępnienie tego Miejsca Postojowego: 5% Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego.

2. Prowizja potrącana jest każdorazowo z Wynagrodzenia Gospodarza przed terminem płatności przez ZnajdźParking.pl Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi.

3. W przypadku uiszczenia Opłaty gotówką bezpośrednio Gospodarzowi przez Parkującego, Serwis wystawi Gospodarzowi fakturę VAT za Prowizję obliczoną zgodnie z ust. 1 pkt. 1 lub pkt.2 niniejszego Załącznika nr 2.

4. Wysokość Prowizji za pierwsze 30 dni trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego może być zmniejszona w zależności od recenzji i rankingu Gospodarza, przy czym Gospodarz jest każdorazowo powiadamiany poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas Rejestracji adres email o takiej zmianie.

5. ZnajdźParking.pl może uzgodnić z Użytkownikiem w drodze odrębnej, pisemnej umowy inne zasady naliczania Prowizji.

MOBILE APPLICATION
Parking has never been so simple
Applications are available on
Android
iOS
Windows Phone